PLUNGĖS VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS KATALIKIŠKOJI PRADINĖ MOKYKLA

MISIJA

1. Pagarba vaikui, kiekvieno vaiko nepakartojamo tapatumo pripažinimas.
2. Suvokimas, kad aplinka labai daug ką lemia ir gali būti panaudota kaip svarbi ugdymo priemonė.
3. Tikėjimas, kad bendruomenėje atsiskleidžia žmogaus pašaukimo esmė.
4. Pedagogų gebėjimas tapti vaikų kelionės draugais, atskleisti naujus savo ir jų talentus, atverti kelią tolesniems jų gyvenimo etapams.

„Kiekviename žmoguje slypi kitas žmogus, kuris dar neišskleidė savo sparnų“. E. Bloch

VIZIJA

Senasis rabinas paklausęs mokinius, kaip atskirti momentą, kada baigiasi naktis ir prasideda diena.
„Gal tai tuomet, kai iš tolo galima atskirti šunį nuo avies?“ – sakė vienas.
„Gal tada, kai galima atskirti datulę nuo figos?“ – paklausė kitas.
„Ne, – atsakė rabinas. – Tai tada, kai pažvelgęs į žmogaus veidą, gali atpažinti savo seserį ir brolį. Iki tol mums naktis“.

PIRMOJO DEŠIMTMEČIO KRONIKA

(2000 m. Kovo 11-oji – 2010 m. Kovo 11-oji)
Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimas įsteigti mieste 600 vietų  katalikiškąją vidurinę mokyklą,  perimant buvusį „Linų audinių“ fabriko lopšelio – darželio pastatą, buvo priimtas 1995 m. lapkričio mėnesį.  Pastatas turėjo būti iš esmės atnaujintas ir pastatytas dviaukštis priestatas su valgykla pirmajame aukšte ir administracijos patalpomis antrajame. Tikintis, kad numatytos patalpos bus greitai rekonstruotos, jau 1996 m. rugsėjį pradėjo veikti būsimos mokyklos pirmoji, o 1997 m. – ir antroji klasė, kurios dvejus metus glaudėsi Plungės parapijos namuose. Su jungtine klase ugdymo įstaigai visiškai nepritaikytomis sąlygomis dirbo mokytoja Daiva Griguolienė. 1998 m., išsikėlus į naująjį pastatą Plungės meno mokyklai, katalikiška mokyklėlė perkelta į  likusias tuščias šios įstaigos patalpas Birutės gatvėje. 1998 m. rudenį mokykloje pradėjo dirbti antroji pedagogė Rita Dovidavičiūtė. O 1999-2000 m. m., sujungtos į du komplektus,  jau veikė visos keturios pradinės mokyklos klasės, kuriose mokėsi 21 mokinys.

Keletą metų buvo manoma, kad idėjos mokyklai įsikurti numatytoje vietoje teks atsisakyti, nes dėl lėšų trūkumo pradėtieji darbai buvo visiškai sustabdyti. Mokyklos statybos reikalai iš mirties taško pajudėjo tik atkėlus į Plungę naują kleboną kun. Donatą Stulpiną. Jo begaliniu rūpesčiu ir didelių pastangų dėka, 1999 metų pavasarį užkonservuotas, jau „vaiduokliu“ bevirstantis lopšelio – darželio pastatas pagaliau vėl buvo pradėtas rekonstruoti. Savivaldybei paėmus paskolą, apsispręsta atsisakyti didelių investicijų reikalaujančios vidurinės mokyklos idėjos ir  steigti 176 vietų pradinę mokyklą, baigiant tik esamo korpuso statybą. Tų pačių 1999 metų gruodžio 23 d. Plungės rajono tarybos sprendimu, mokykla reorganizuota į dviejų steigėjų – Plungės rajono tarybos ir Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos – Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus katalikiškąją pradinę mokyklą. 2000 m. vasario 1 d. šios ugdymo įstaigos direktore paskirta Vida Turskytė. Kovo 6 d. pasirašytas pastato priėmimo naudoti aktas, o kovo 9-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dešimtmečio išvakarėse, su 21 mokinuku ir 5 darbuotojais persikelta čia dirbti ir mokytis. Be jau minėtų   dviejų mokytojų, mokykloje tuo metu dirbo anglų kalbos mokytoja Bronė Tutlienė,  kapelionas ir tikybos mokytojas kun. Saulius Bytautas OFM ir valytoja Vitalija Mažeikienė.

Pirmoji diena naujojoje mokykloje buvo paminėta kukliu šventiniu renginiu. Po Kovo 11-ajai skirtos vaikų programėlės mokyklos bendruomenę pasveikino Plungės rajono savivaldybės meras Aleksandras Lukas, vicemeras Vigantas Danilavičius, Švietimo skyriaus vedėja Idalija Alminienė, jos pavaduotoja Vitalija Pociutė. Klebonas kan. Donatas Stulpinas pašventino dviejų klasių pirmajame aukšte, kurių tuo metu ir pakako, patalpas.

Mokykla pradėjo naują savo veiklos etapą. Iki rugsėjo pirmosios (oficialaus mokyklos atidarymo dienos) reikėjo dar labai daug padaryti. Nelengvi, bet malonūs buvo tie įsikūrimo rūpesčiai. Ypač daug pastangų ir širdies šilumos įdėjo šviesios atminties sargai Vincas Romas Vengalis ir Vaclovas Vitkus – pirmieji naujosios įstaigos darbuotojai.  Deja, dešimtmečio jubiliejaus jie abu nebesulaukė.

2000 m. pavasarį mokytoja Daiva Griguolienė išleido pirmąją ketvirtokų laidą, kurią sudarė keturi berniukai: Mantas Buitkus, Donatas Burvys, Erikas Gladiševas, Šarūnas Milius.

Labai gražios buvo mokyklos atidarymo iškilmės 2000 m. rugsėjo 1-ąją. Jose dalyvavo daug garbių svečių: a†a Telšių vyskupas Antanas Vaičius pašventino mokyklos patalpas, vyskupas augziliaras Jonas Kauneckas – mokyklos vėliavą. Mokyklos kieme pastatytą Rūpintojėlio skulptūrą pašventinęs Šventojo Tėvo apaštališkojo nuncijaus Lietuvoje sekretorius monsinjoras Džordžas Antony Samy, kilęs iš tolimosios Indijos, sveikinimo kalboje pasidžiaugė, jog per 21-erius kunigystės metus jis pirmą kartą dalyvauja naujos mokyklos pašventinime. Vienintelės Jubiliejiniais 2000-aisais metais Lietuvoje atidarytos katalikiškosios mokyklos bendruomenę sveikino Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius, Lietuvos katalikiškųjų mokyklų asociacijos pirmininkas kun. Gintaras Vitkus, Seimo narys Ignacas Uždavinys, Švietimo ir mokslo ministro pavaduotoja Gražina Paliokienė, du rajono savivaldybės merai: baigęs kadenciją Aleksandras Lukas ir tuo metu šias pareigas ėjęs Vytautas Jonutis, Švietimo skyriaus ir kitų rajono mokyklų vadovai. Atidaryme dalyvavo Kultūros centro kamerinis choras.

Neišdildomą įspūdį mokyklos atidarymo šventė paliko ir vaikams. Jie ne tik klausėsi sveikinimo kalbų, bet ir vaišinosi, ir kartu su Kaltinėnų parapijos klebonu kunigu Petru Linkevičiumi, turinčiu išskirtinę Dievo dovaną – mokėjimą bendrauti, dainavo, šoko ir žaidė. Mokyklos vėliavą pašventino   Sveikina Šventojo Tėvo atstovas mons.  Svečias iš Indijos pašventino vyskupas  J. Kauneckas   Džordžas Antony Samy  ir Rūpintojėlio skulptūrą.

Praėjus savaitei po mokyklos atidarymo, rugsėjo 8-ąją, mokyklą aplankė profesorius Vytautas Landsbergis. „Smagu ir miela matyti naują šviesos židinėlį, sutelkusį pasišventusius žmones kilniam jaunimo ugdymo darbui“, – tokį įrašą tą dieną paliko profesorius mokyklos svečių knygoje.

Rugsėjo 9-ąją  kunigo Sauliaus Bytauto OFM dėka visa mokyklos bendruomenė: mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai –  keturiais autobusais išvyko į pirmąją bendrą piligriminę kelionę – Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus Šiluvoje. Kartu aplankytas Kryžių kalnas, Tytuvėnų ansamblis.

Pirmaisiais, 2000-2001 mokslo metais, suformuoti šeši klasių komplektai: trys pirmosios ir po vieną antrąją, trečiąją bei  ketvirtąją klasę, kuriose mokėsi 129 mokiniai. Mokytojų gretas rugsėjo pirmąją papildė Dainora Gedvilienė, Inga Šakinienė, Kristina Riaukienė ir Vanda Rubinienė.  Per rugsėjį  – spalį palaipsniui buvo įvesti ir kiti etatai. Ūkio dalies vedėju pradėjo dirbti Ričardas Ramanauskas, sekretore ir bibliotekininke –  Virginija Milašienė, virėja – Elena Mažeikienė, kiemsarge – Rūta Bagdonaitė.

Nuo pirmųjų dienų šioje ugdymo įstaigoje formuojama nuostata, kad mokykla – tai bendruomenė. Šis bendruomeniškumas pasireiškia keturiomis kryptimis:

Mokykla – bendraujanti bendruomenė. Jos nariams: mokytojams, mokiniams ir jų tėvams bendradarbiaujant, kartu priimant sprendimus, dalinantis išmintimi ir atsakomybe, kuriama bendra mokyklos kultūra, kurią sudaro vertybės, simboliai, įsitikinimai ir vieningi siekiai, papročiai bei tradicijos, normos ir lūkesčiai.
Mokykla – besimokanti bendruomenė. Mokomieji dalykai padeda išvystyti vaikų pažintinius ir intelektinius sugebėjimus. Mokytojai privalo padėti mokiniams atrasti savo talentus, skatinti jų ugdymą, o matydami, kad vaikas daro kažką ne pagal savo jėgas, nukreipti jį tinkama linkme.
Mokykla – tarnaujanti bendruomenė. Stengiamasi padėti vaikams suprasti, kad Dievo meilė lydi ir veikia mus, teikdama jėgų daryti gera ir elgtis, kaip liepia Jėzus: mylėti artimą, dalytis su kitais, daryti mažus darbelius, kurie tobulina meilę.
Mokykla – maldos bendruomenė. Katalikiškojoje mokykloje svarbu vystyti maldos dvasią. Jėzus Kristus yra šios maldos pagrindas, jos Galva ir nematomas Mokytojas. Į religiją žvelgiama kaip į gyvenimo būdą. Krikščioniškosios vertybės nuolat pabrėžiamos, jomis gyvenama. Nuo pirmųjų mokslo metų per Adventą ir Gavėnią visa mokyklos bendruomenė prieš pamokas renkasi bendrai maldai. Teminiai maldos rytmetėliai organizuojami ir svarbių tautos bei Bažnyčios švenčių paminėjimo dienomis.

Nuo pirmųjų mokslo metų į sveikų vaikų bendruomenę integruojami ir judėjimo bei kitų negalių turintys vaikai.

2001 m. vasario mėnesį įspūdingų renginių ciklu paminėjome mokyklos globėjo vyskupo Motiejaus Valančiaus 200-ąsias gimimo metines. Pirmasis ciklo renginys – Valančiukų kuopos įsteigimas mokykloje. Valančiukais tapo trečiokai ir ketvirtokai, jie davė iškilmingą priesaiką ir pasipuošė geltonais šios organizacijos narių kaklaraiščiais.

Kitą savaitę visų rajono mokyklų pradinių klasių mokinius pakvietėme į M. Valančiaus „Vaikų knygelės“ skaitymus, mūsų mokykloje vyko ir rajono 5-12 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas. Abu renginiai: pradinukų meninio žodžio šventė ir rajoninis vyresniųjų skaitovų konkursas –  tapo kasmetiniais  tradiciniais mokyklos renginiais.

Baigiamasis ciklo renginys – mokslinė konferencija „Motiejus Valančius – Žemaičių vyskupas, rašytojas, istorikas, kultūrininkas, tautos ugdytojas“ vyko Plungės kultūros centre. Pranešimus konferencijoje skaitė šiandieninis Lietuvos dailės akademijos rektorius dr. Adomas Butrimas, prof. Viktorija Daujotytė, prof. Giedrius Subačius, mokytoja Vlada Vengrienė, istorikas Kazys Misius. Po konferencijos jau mokykloje garbieji svečiai nuoširdžiai bendravo su mažaisiais mokinukais ir pedagogais. Jų įrašas svečių knygoje ir praėjus dešimtmečiui mus įpareigoja tobulėti, siekti vis daugiau pasirinktame kelyje: „Malonu susitikti su žmonėmis, kuriems vaikai yra jų vaikai. Mes neturime kito kelio į kito žmogaus širdį – tik meilę, pasiaukojimą, atsidavimą. O, jeigu būtų galima kiekvieną Lietuvos vaiką apgaubti tikra šiluma ir rūpesčiu, kurie leistų jam užaugti ir subręsti“.

Nuo pirmųjų metų mokykloje veikia ir TĖVŲ MOKYKLA. Jos idėja kilo, kai pradėjus formuoti būsimąsias pirmas klases, mokyklą užplūdo jaunučiai tėčiai ir mamos, kurie atrodė labiau susirūpinę ir sutrikę, negu būsimieji mokinukai. Ar pritaps „naminukas“? Ką daryti su itin jautriu vaiku? Ar tikrai čia bus mokoma, ne tik meldžiamasi? Norėjosi padėti jauniems tėvams suprasti, kad šeima ir mokykla yra vienodai atsakingos už vaiko ugdymą, kad gerais tėvais, kaip ir mokytojais, negimstama – to būtina mokytis visą gyvenimą. Per dešimt praėjusių metų buvo įgyvendinama gana plati šeimų švietimo programa, apimanti tikėjimą ir auklėjimo kultūrą. Per šį laiką susiformavo svarbiausi jos tikslai ir veiklos principai: padėti jauniems tėvams geriau pažinti savo vaiką ir pasirinkti individualizuotas ugdymo priemones, būtinas sėkmingai vaiko raidai, bei duoti praktinių patarimų, kaip konstruktyviai spręsti iškylančias problemas, atpažinti rizikos veiksnius ir faktorius; padėti suvokti, kokios  svarbios  vertybės  yra santuoka, šeima ir gyvybė; siekti sugrąžinti į šiandieninę šeimą maldą, senuosius papročius, religinių ir tautinių švenčių tradicijas; ugdyti suvokimą, kad jokia kita grupė ar bendruomenė geriau už tėvus neperduos vaikui moralinių vertybių, tikėjimo, neišmokys altruizmo, empatijos, kad niekas neatstos šeimos narių įtakos lavinant vaiko kūno ir sielos galias. TĖVŲ MOKYKLOS susitikimuose dalyvavo kunigai, psichologai, pedagogai, teisininkai, kitų sričių atstovai.

Nuo pirmųjų mokslo metų mokykloje leidžiamas laikraštėlis „Spindulėlis“.

2001 m. pavasarį mokytoja Daiva Griguolienė išleido antrąją ketvirtokų laidą, kurią sudarė 14 mokinių: Audrius Anisimovas, Žilvinas Baltrimas, Andrius Bartkus, Irma Budginaitė, Rima Budginaitė, Dimitrijus Dikis, Raimondas Janauskas, Žilvinas Jaruševičius, Laurynas Jonušas, Kęstutis Lubys, Žilvinas Petrošius, Sandra Rudytė, Arvydas Tirevičius, Nerijus Urbonas.

Darbinio šurmulio mokykloje netrūko ir visą 2001 m. vasarą. Liepos mėnesį joje buvo įsikūrusi Vilniaus pedagoginio universiteto  Tikybos katedros studentų vasaros stovykla, rugpjūčio mėnesį tokiomis pat kukliomis sąlygomis apgyvendinti ekspedicijos, kaupusios medžiagą unikaliam leidiniui „Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė“ dalyviai: mokslininkai, dailėtyrininkai, Vilniaus dailės akademijos studentai.

2001-2002 mokslo metus pradėjome su aštuoniais klasių komplektais (trys pirmosios, trys antrosios, po vieną trečiąją ir ketvirtąją klasę), kuriuose mokėsi 179 mokiniai. Mokykloje pradėjo dirbti dar trys pedagogės: Žaneta Ringienė,  Daiva Mikutytė ir Vida Januškienė., choreografijos mokyti atėjo  Giedrius Zaborskis, dirbantis Meno mokykloje. Sekretore, atsisakius Virginijai Milašienei, pradėjo dirbti Džiuginta Slušnytė.

Toliau buvo tęsiamos jau pradėtos  ir kuriamos naujos tradicijos. 2001 m. lapkričio pabaigoje mokykloje vyko I respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Tautinis ir religinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje“, kurią organizavome kartu su Šiaulių universiteto Edukologijos fakultete susibūrusia vyriausybine organizacija – Moksliniu metodiniu centru „Scientia Educologica“. Pranešimus skaitė mokslininkai, mokytojai praktikai. Pagrindinės konferencijos probleminės sritys: tautinė savimonė ir europinis identitetas; tautinio ugdymo istoriniai aspektai; tautinis ir religinis ugdymas bei tautos būtis.

2001-2002 m. m. pabaigoje mokyklos neformaliojo ugdymo veikla pirmą kartą pristatyta plungiškiams rajono kultūros centre surengiant mokinių koncertą ir darbų parodą. Šie renginiai taip pat jau tradiciniai, juos vėliau sujungėme su ketvirtokų išleistuvių švente ir iškilmingu pradinio išsilavinimo pažymėjimų įteikimu.

2002 m. pavasarį išleista trečioji mokyklos absolventų laida – 27 ketvirtokai: Vytenis Armonavičius, Neringa Aušraitė, Vincentas Burba, Aurelija Dyglytė, Greta Eidrigevičiūtė, Sigitas Griguola, Rokas Grikštas, Rudolfas Jašmontas, Gintas Jaudzemas, Asta Jurgutytė, Gintarė Kaveckaitė, Gintas Kuzavas, Giedrius Mačijauskas, Nerijus Mykolaitis, Monika Narušytė, Emilijus Paliulis, Goda Papievytė, Erika Prišmontaitė, Rosita Reinikytė, Marius Rimeikis, Kotryna Stonkutė, Viktorija Šimkutė, Vilma Usinaitė, Marytė Uznytė, Eugenijus Vaičys, Povilas Viržintas, Giedrė Žilinskaitė. Šią laidą į tolesnį  mokslo žinių kelią išlydėjo mokytoja Vanda Rubinienė.

2002-2003 mokslo metus  pradėjome su 9 komplektais: dvi pirmosios, trys antrosios, trys trečiosios, viena ketvirtoji klasė. Trečiokams po tris mėnesius jau teko mokytis antrojoje pamainoje. Nuo rugsėjo buvo įvesta 0,5 specialiojo pedagogo – logopedo etato. Į šias pareigas priimta specialistė Liucija Juodeikienė. Tą rugsėjį susikūrė ir mokyklos teatras, vadovaujamas kultūros centro režisierės Sigitos Matulienės. Kasmet teatras pastato po 1-2 spektaklius. Jaunieji mokyklos teatro aktoriai su savo spektakliais dalyvauja tradicinėse rajono vaikų ir jaunimo teatrų šventėse „Vaikiškas teatro pavasaris“.

Nuo lapkričio 1-osios įvesta 0,5 direktoriaus pavaduotojo ugdymui etato. Eiti šias  pareigas paskirta mokytoja Rita Dovidavičiūtė. Vasario mėnesį, mokytojai Dainorai Gedvilienei išėjus motinystės atostogų, pavaduojančia mokytoja priimta Violeta Zėringienė.

2002-2003 mokslo metais pradėtas vykdyti vertybinio ugdymo projektas „Tautinio ir religinio ugdymo sąsajos, formuojant mokinių vertybines orientacijas“. Projekto idėja gimė gerokai anksčiau – jau pirmaisiais metais, suvokiant, kad šiandieninių mūsų auklėtinių intelektinės galios ir vertybinės nuostatos atsispindės visuomenėje po 20-30 metų, tad turime padėti jiems įsisąmoninti, jog demokratijos kūrimas šeimoje, mokykloje, tautoje, valstybėje, pasaulyje – tai asmeninė kiekvieno mūsų užduotis, rūpestis ir atsakomybė. Todėl svarbu mokyti vaikus suvokti save ne kaip vartotojus, bet kaip asmenis, atsakingus už tautos likimą, jos raidą, lietuviškojo etnokultūrinio tapatumo išsaugojimą. Kiekvieno mokslo metų mėnesio ugdymo turinys parengiamas dviem kryptimis:

Konkrečios vertybės formavimas, kuris vykdomas: per mokomuosius dalykus (pasirinktąją vertybę galime diegti ir per matematiką, ir per gimtąją kalbą, ir per pasaulio pažinimą); per klasės valandėles; popamokinėje veikloje; šeimose.
Tautinių, kalendorinių, religinių švenčių šventimas bendruomenėje.

Mokslo metų pradžioje prie šio projekto derinami klasių vadovų darbo planai. Programos turinio dalis grindžiama mokyklos tradicijomis, apie bendrus renginius pažymima atitinkamame klasės dienyno skyriuje.

Vykdant projektą, palaipsniui atsirado nauji tradiciniai renginiai, kuriuos vaikai labai pamėgo: sveikatingumo diena rugsėjį; Šv. Pranciškaus šventė spalio mėnesį, į kurią mokiniai susirenka su savo augintiniais; Misterio ir Mis gimtosios kalbos deimančiukų  rinkimai; lapkritis – gerų darbų mėnuo; ekologinio švietimo diena „Gamta – mūsų namai“ balandžio mėn. ir kt.

2003 m. pavasarį mokyklą paliko ketvirtoji laida – 17 ketvirtokų: Asta Armonavičiūtė, Inga Blumbergaitė, Ieva Jančytė, Rūta Jonušaitė, Sandra Latakaitė, Viktorija Mickevičiūtė, Nerijus Mončys, Tomas Ramanauskas, Andžela Ramonaitė, Sandra Razgutė, Gediminas Savickas, Simonas Skara, Erika Šidlauskaitė, Aurelija Šlimaitė, Donata Vaitkutė, Kęstutis Žukauskas, Daiva Slonkutė. Šią laidą išlydėjo mokytoja Rita Dovidavičiūtė.

2003-2004 mokslo metus pradėjome jau su 10 klasių komplektų: dviem pirmosiomis, dviem antrosiomis, trimis trečiosiomis ir trimis ketvirtosiomis klasėmis. Jose mokėsi 211 mokinių. Tai gausiausi mokinių skaičiumi mūsų mokslo metai. Rudenį į mokytojų gretas įsiliejo dar viena mokytoja – Gina Urbonaitė. Keletą neformaliojo ugdymo valandų  pradėjome skirti vaikų su judėjimo sutrikimais judesio korekcijai. Šiuos užsiėmimus vesti pradėjo kineziterapijos specialistė Vaida Sapiegaitė. Sausio mėnesį išėjusią specialiąją pedagogę – logopedę pakeitė kita specialistė Rita Vaškienė. Mokslo metų pabaigoje įvedus 0,5  medicinos sesers (bendrosios praktikos slaugytojos) etato, šiose pareigose dirbti pradėjo  Nijolė Gedrimienė.

2004 metų pavasarį mokyklą paliko pirmoji didelė laida – 64 ketvirtokai – tie, kurie  2000 metais atėjo į pirmąją klasę: Gintarė Ambrazaitytė, Arūnas Armalis, Martynas Jakubavičius, Visvaldas Jonušas, Gintarė Jurevičiūtė, Dovydas Kaveckas, Silvija Kraujutytė, Monika  Petrauskaitė, Simona Mikalauskytė, Modestas Mitkus, Evaldas Paulauskas, Sandra Petkutė, Virginijus Ruibys, Milda Šalvytė, Laura Šideikytė, Marius Urbonas, Ernestas Vaičiūnas, Osvaldas Zabitis, Odeta Želvytė, Linas Žibkus, Mangirdas Adakauskas, Linas Briedis, Dovilė Bumblytė, Sandra Gavrilicaitė, Deividas Gedminas, Jonas Gramalas, Eglė Jacenkaitė, Gabrielė Jonikaitė, Ramutė Jonušaitė, Martynas  Katkauskas, Gintarė Leliugaitė, Dovydas Mikalauskas, Tautvydas Milašius, Sigita Milašiūtė, Kęstutis Norvaišas, Živilė Puidokaitė, Monika Reinikytė, Laimis Senkus, Martynas Šustavičius, Lidija Vaičytė, Roberta Valiūtė, Gabrielė Bružaitė, Marius Gadeikis, Monika Gailiūnaitė, Rokas Grimalis, Regimantas Jocys, Povilas Jundulas, Edvinas Jurkus, Laura Jurkutė, Lina Jurkutė, Andrius Kontrimas, Audrius Petreikis, Marius Riauka, Virginijus Rubavičius, Viktoras Sėlenis, Viktorija Sprindžiukaitė, Žygimantas Stancelis, Martynas Stanys, Žygimantas Stanys, Jonas Stonkus, Evelina Šriupšaitė, Karolis Tolenis, Gabija Varaniutė, Ignė Žiemelaitytė. Juos išleido mokytojos Violeta Zėringienė, Inga Šakinienė ir Kristina Riaukienė.

2004-2005 mokslo metų pradžioje mokykla turėjo 204 mokinius ir 10 klasių komplektų: tris pirmąsias, dvi antrąsias, dvi trečiąsias ir tris ketvirtąsias klases. Toliau buvo vykdomas kryptingo vertybinio ugdymo projektas, daug dėmesio skiriama meniniam ugdymui. Mokslo metus baigė 63 absolventai: Erika Augustinaitė, Mykolas Baltrimas, Akvilė Barauskaitė, Evelina Beivydaitė, Greta Dausinaitė, Monika Jonušaitė, Indrė Jurkutė, Sandra Labžentytė, Tomas Mažeika, Greta Mickevičiūtė, Arnas Naučius, Eglė Ramonaitė, Algimantas Skierus, Jokūbas Šiuipys, Robertas Šlevinskas, Viktorija Tamošauskaitė, Tadas Valančius, Silvestras Viknius, Danielius Vilnius, Žygimantas Žalimas, Vilius Žebrauskas, Deivydas Barusas, Artūras Buivydas, Mindaugas Bumbliauskas, Linas Daukintis, Gintarė Gentvainytė, Linas Gudas, Laurita Guščinaitė, Šarūnė Kubilinskaitė, Mantė Labžentytė, Vilius Preibys, Ieva Račkauskaitė, Evaldas Ridikas, Edgaras Salys, Deivydas Stasiukaitis, Žygimantas Stropus, Tomas Šeškas, Kamilė Širvinskaitė, Karolis Štaras, Jurgita Verbnaja, Lauryna Zubavičiūtė, Sandra Laureckytė, Roberta Dauliūtė, Gintautas Januška, Ieva Juškaitė, Deimantė Katkauskaitė, Agnė Kontrimaitė, Žygimantas Kraujalis, Edvinas Martinkus, Egidijus Petreikis, Reda Petrikaitė, Silvija Puidokaitė, Ieva Rabikauskaitė, Viktorija Raibužytė, Rūta Simutytė, Asta Slonkutė, Modesta Šakinytė, Tomas Ščerbakovas, Egidijus Šiaulys, Kornelijus Šimkus, Teofilius Virbickas, Petras Viržintas, Romualdas Zbarauskas. Šią laidą išleido mokytojos Daiva Griguolienė, Žaneta Ringienė ir Daiva Mikutytė.

2005-2006 mokslo metus vėl pradėjome su 10 klasių komplektų: trimis pirmosiomis, dviem antrosiomis, dviem trečiosiomis ir trimis ketvirtosiomis klasėmis, kuriose mokėsi 188 mokiniai. Nuo rugsėjo specialiąja pedagoge pradėjo dirbti Violeta Zėringienė, logopede – Brigita Lukauskaitė, tikybos mokytoja – Danguolė Alčauskienė. Įvedus labai reikalingą mokytojo padėjėjo etatą, eiti šias pareigas priimta Sigita Gabalienė.  Nuo spalio mėnesio mokyklai suteiktas ūkinis – finansinis savarankiškumas. Vyriausiąja  buhaltere pradėjo dirbti Bronė Juškienė, kasininke – apskaitininke – Rūta Čiuželienė.

Minint mokyklos globėjo vyskupo Motiejaus Valančiaus 205-ąsias gimimo metines, 2006 metų balandžio 28-ąją pasirašyta trijų M. Valančiaus vardu pavadintų mokyklų: Varnių M. Valančiaus vidurinės, Kūlupėnų M.Valančiaus pagrindinės ir Plungės vyskupo M. Valančiaus katalikiškosios pradinės – bendradarbiavimo sutartis. Mokyklos įsipareigojo skatinti savo bendruomenes studijuoti ir skleisti vyskupo M. Valančiaus idėjas ir literatūrinį palikimą, dalyvauti bendruose renginiuose ir projektuose, susijusiuose su M. Valančiaus gyvenimu ir veikla. Renginyje, kuris vyko Kūlupėnuose, dalyvavome kartu su vaikais, kurie ir pristatė  savo mokyklą.

2006 metų pavasarį išleista septintoji laida – 35 ketvirtokai: Simona Bladykaitė, Justas Česnauskis, Gabija Dambrauskaitė, Vytautas Domarkas, Milda Drejerytė, Mantas Jaudzemas, Valdas Kriščiūnas, Eglė Matulytė, Karolis Paulikas, Kęstutis Rancius, Rustamas Riabov, Monika Stonkutė, Domas Šiaulytis, Greta Šimkutė, Agnė Šleiniūtė, Egidijus Zbarauskas, Mantas Bričkus, Deivydas Budreckis, Vilma Bumblytė, Arnoldas Burvys, Mantas Čiutys, Povilas Dovidavičius, Gabrielė Kniukštaitė, Viktorija Kontrimaitė, Eglė Mikalauskaitė, Edvinas Montvilas, Modestas Motiejauskas, Mindaugas Neimonas, Ringaudas Povilaitis, Erika Ridikaitė, Tautvydas Sėlenis, Viktorija Sietinšytė, Ieva Urbonaitė, Marius Vaitkus, Kamilė Zarankaitė. Juos išlydėjo mokytojos Vanda Rubinienė ir Vida Januškienė.

2006-2007 m. m. sukomplektuota 10 klasių: dvi pirmosios, trys antrosios, trys trečiosios, dvi ketvirtosios. Jose mokslo metų pradžioje buvo 186 mokiniai. Siekiant sustiprinti darbą su specialiųjų poreikių mokiniais ir pasisemti patirties, lapkričio mėnesį organizuota pedagogų metodinė diena – išvyka į Vilniaus „Versmės“ vidurinę mokyklą. Šios mokyklos direktorė dr. Alvyra Galkienė, vadovaujanti mokyklai jau 12 metų, pati kūrusi integruoto ugdymo sistemą Lietuvoje, nešykštėjo praktinių patarimų. Pasiskirstę grupelėmis, stebėjome mokytojų darbą pamokose. Naujų integracijos galimybių ieškojimas – labai svarbi ir mūsų mokyklos veiklos sritis. Bandydami tobulinti mokinių skatinimo sistemą, vadovaudamiesi priimtais vertinimo kriterijais, įvedėme pagyrimo raštų teikimą už kiekvieno mėnesio pasiekimus. Ši skatinimo forma tikrai pateisino lūkesčius – didžioji dauguma vaikų suinteresuoti kuo geriau atlikti savo pareigas, kad mėnesio pabaigoje gautų „gerumo pažymėjimą“.

Kovo pradžioje išėjusią motinystės atostogų mokytoją Dainorą Gedvilienę pakeitė pavaduojanti mokytoja Gražina Petreikienė. O mokslo metų pabaigoje pradinio išsilavinimo pažymėjimus įteikėme 37 ketvirtokams: Eimantui Barčui, Ryčiui Buterlevičiui, Giedriui Černiauskui, Martynui Gramalui, Bernadetai Griciūtei, Kornelijai Gustytei, Laurai Jankauskaitei, Sandrai Jašinskaitei, Akvilei Kauliūtei, Ievai Mašeckytei, Erikui Mažeikai, Simonui Norvaišui, Gretai Paliokaitei, Mindaugui Slipkui, Ramūnui Slonkui, Vitalijai Steponavičiūtei, Laurynui Stugiui, Modestui Šalviui, Gvidui Šimkui, Giedrei Ukrinaitei, Mantui Vaitkui, Kristinai Akavickaitei, Viliui Butrimui, Nerijui Danilevičiui, Danielei Gaučytei, Vildai Gaudiešiūtei, Gerdai Jašmontaitei, Adomui Praniui, Astai Savickytei, Laurynui Sietinšiui, Vilijai Simutytei, Vytautui Stragiui, Tautvydui Šlymui, Gintautui Šlušniui, Ievai Urbonaitei, Ramutei Valaitytei, Robertui Žutautui. Šią laidą išleido mokytojos Rita Dovidavičiūtė ir Gina Urbonaitė.

2007-2008 mokslo metus pradėjo 189 mokiniai, kurie mokėsi 10 -yje klasių komplektų: dviejose pirmosiose, dviejose antrosiose, trijose trečiosiose ir trijose  ketvirtosiose klasėse. Atsisakiusią pareigų direktoriaus pavaduotoją ugdymui Ritą Dovidavičiūtę pakeitė Danguolė Alčauskienė, išėjusią motinystės atostogų specialiąją pedagogę Violetą Zėringienę – Rasa Bogužienė, išvykusią gyventi į Klaipėdą mokytoją Ingą Šakinienę – Sigita Gabalienė. Mokytojo padėjėja jos vietoje pradėjo dirbti Salomėja Jonušauskienė, muzikos mokytoja – Vida Taurinskienė.

Lapkritį į viktoriną – vakaronę „Esame verti vadintis Vyskupo vaikais“ pakvietėme M. Valančiaus vardu pavadintų mokyklų – bendradarbiavimo partnerių – komandas. Renginys jau tapo tradiciniu, į jį mielai įsijungė dar viena – Žemaičių Kalvarijos vidurinė mokykla. Ši mokykla neturi M. Valančiaus vardo, tačiau garbiojo vyskupo gyvenimas ir veikla su šia vietove tampriai susiję.

2007-2008 mokslo metais laimėti du projektai. Pilietinio ir tautinio ugdymo projekto „Tautinio ir religinio ugdymo sąsajos, formuojant mokinių vertybines orientacijas“  vykdymui skirta 1500 litų. Už šiuos pinigus įsigyta įvairių priemonių, dovanėlių aktyviausiems renginių dalyviams, o mokslo metų pabaigoje 50 aktyviausių projekto dalyvių pabuvojo turiningoje ekskursijoje po Žemaitiją.  Gabių vaikų ir jaunimo ugdymo projekto „Plungės rajono pradinių klasių mokinių meninio žodžio šventė „Mano vaikystės knyga“ vykdymui paskirta 2200 litų. Už šias lėšas įsigytų knygų ir kitų dovanėlių pakako apdovanoti net dviejų  rajono pradinių klasių meninio žodžio švenčių dalyvius (2008 ir 2009 metais).

2007-2008 mokslo metais sukurtas ir mokyklos himnas. Žodžius ir muziką jam parašė muzikos mokytoja Vida Taurinskienė.

2008 m. pavasarį išlydėta devintoji ketvirtokų laida – 54 absolventai:  Dovydas Auškalnis, Paulius Balčiūnas, Gabrielė Bričkutė, Erika Grundulaitė, Eligijus Kubilius, Vitalijus Labunskis, Gilbertas Leistrumas, Gilvydas Narmontas, Deividas Rasys, Sangita Skirvainytė, Kornelija Varpiotaitė, Martyna Ablingytė, Kamilė Augustinaitė, Gintarė Dausinaitė, Lukas Lingys, Viktorija Lukauskaitė, Kristupas Lukošius, Vilandas Mikalauskas, Raimondas Narkus, Gvidas Paimbrekis, Artūras Paulius, Laimonas Petreikis, Rolanda Raudytė, Deimantė Radzevičiūtė, Dovilė Sartytė, Karolina Sragauskaitė, Kamilė Stugytė, Edvina Urbonaitė, Vaiva Varkalytė, Eglė Viskontaitė, Tadas Zaburas, Laura Žebrauskaitė, Karolina Batakytė, Tolvydė Čebanauskaitė, Gintautas Daulius, Urtė Doviltytė, Karolina Judžentytė, Vasarė Kėsaitė, Motiejus Labžentis, Aurimas Laureckis, Vilius Leščinskas, Roberta Mačijauskaitė, Viktorija Prišmontaitė, Vaidas Pronckus, Daugvydas Ringys, Liucilė Simutytė, Tomas Slonkus, Ema Slušnytė, Toma Strakšaitė, Paulius Šimkus, Emilija Viržintaitė, Laura Zarankaitė, Greta Žalimaitė, Vilius Žlibinas. Šią laidą išleido mokytojos Gražina Petreikienė, Sigita Gabalienė ir Kristina Riaukienė.

2008 metų liepos 20 d. darbe staiga mirė mokyklos sargas Vaclovas Vitkus. Jo vietoje pradėjo dirbti Antanas Žukauskas.

2008-2009 mokslo metus pradėjome  jau su mažesniu klasių komplektų skaičiumi – 9 komplektais: dviem pirmosiomis, dviem antrosiomis, dviem trečiosiomis ir trimis ketvirtosiomis klasėmis, iš viso mokėsi 167 mokiniai. Pilnu etatu pradėjo dirbti pavaduotoja ugdymui Danguolė Alčauskienė, priimta dar viena mokytojo padėjėja Regina Giedrienė.  Specialiajai pedagogei Rasai Bogužienei pradėjus dirbti dar ir Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, nuo sausio 1-osios  priimta dirbti dar viena šios srities specialistė Aušra Vyšniauskienė,  vasario mėnesį – kompiuterių priežiūros specialistas Darius Pilelis. Daug dėmesio skirta mokytojų kvalifikacijos tobulinimui – rengimuisi dirbti pagal atnaujintas programas. Pagal šias programas eksperimento tvarka jau dirbo tikybos mokytojos Danguolė Alčauskienė, Sigita Gabalienė, Daiva Mikutytė.

2008-2009 mokslo metais vėl pavyko gauti lėšų Pilietinio ir tautinio ugdymo projekto „Tautiškumas ir pilietiškumas kaip vertybės tūkstantmečių sandūroje“ vykdymui. Tiesa, tos lėšos kuklios – tik 500 litų, tačiau vėl galėjome geriausius, aktyviausius vaikus išsivežti į ekskursiją. Šį sykį Varnių muziejuje dalyvavome edukacinėje programoje „Kalėdaičio gimimas“.

2009 m. pavasarį išleista dešimtoji laida – 50 ketvirtokų: Dainius Aleksandravičius, Lukas Bernotas, Mantas Dapkus, Paula Garbaitė, Aurelija Girdžiūnaitė, Raimonda Grundulaitė, Brigita Kornilovičiūtė, Indrė Latakaitė, Albertas Martinkus, Deimantė Mažeikaitė, Justinas Ramelis, Diana Marija Šilgalytė, Gustas Tilvikas, Gerda Turskytė, Skaistė Vaišnoraitė, Sikstas Vaškys, Brigita Vilijošiūtė, Deimantė Zubavičiūtė, Kristupas Adakauskas, Emilija Arlauskaitė, Matas Bartosevičius, Tomas Ciparis, Rimantas Černiauskas, Julius Jakutis, Samanta Kapickytė, Vytautas Kriščiūnas, Ieva Krivickaitė, Rolandas Ragainis, Erikas Skrimskis, Simonas Smilingis, Gabrielius Stonys, Mantas Sungaila, Julius Šlepetis, Ernesta Vosyliūtė, Liucija Vengalytė, Mantas Jonušas, Tomas Juška, Jonas Kundrotas, Gabrielė Leistrumaitė,  Deivydas Srėbalius, Vytautas Stonkevičius, Auksė Stonkevičiūtė, Monika Ubavičiutė, Tomas Maksimovas, Nerijus Urbonas, Romualdas Muchlickas, Karina Vaitkutė, Paulina Navickaitė, Jonė Virbickaitė, Aurimas Zabavčikas. Šią laidą išleido mokytojos Daiva Griguolienė, Žaneta Ringienė ir Daiva Mikutytė.

2009-2010 mokslo metus pradėjome su gerokai sumažėjusiu mokinių skaičiumi – su 7 klasių komplektais, kuriuose mokosi 145 mokiniai. Mokyklai prijungus pradinio ugdymo skyrių, įvesta dar pusė direktoriaus pavaduotojo ugdymui etato. Laimėjusi konkursą, šias pareigas pradėjo eiti Sigita Gabalienė.

Gruodžio mėnesį išlydėjome į užtarnautą poilsį jau sunkiai sergantį ilgametį mokyklos sargą Vincą Romą Vengalį, kuris vasario 15-ąją mirė. Jo vietoje nuo 2009 m. gruodžio dirba sūnus Mindaugas Vengalis, dar pusę sargo etato užima Rosvidas Alčauskas.

Per dešimtmetį mokykla išleido 390 absolventų, joje iš viso mokėsi 578 mokiniai (skaičiuojant tebesimokančius šiandien ir tuos, kurie dėl įvairių priežasčių išėjo į kitas mokyklas, išvyko gyventi ir mokytis kitur, neretai – į užsienį). Džiaugiamės, kad vaikai išeina jau subrendę ir pakankamai savarankiški. Visada džiugu išgirsti gerus atsiliepimus apie buvusius auklėtinius: dauguma jų  ir kitose mokyklose yra aktyvūs renginių organizatoriai, geri mokiniai. Vaikai lanko savo buvusią mokyklą. Visada leidžiame jiems suprasti, kad jie čia laukiami.

Per dešimtmetį išaugo pedagogų kvalifikacija. Mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, dirbdamos šioje ugdymo įstaigoje, įgijo Vanda Rubinienė, Daiva Griguolienė, Kristina Riaukienė, Danguolė Alčauskienė; vyresniojo mokytojo – Daiva Mikutytė, Rita Dovidavičiūtė, Žaneta Ringienė, Vida Taurinskienė. Direktorei Vidai Turskytei suteikta II vadybinė kvalifikacinė kategorija. Mokytoja  Daiva Griguolienė  2006 m. Šiaulių universitete baigė pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo bakalauro studijas;  Žaneta Ringienė ir Kristina Riaukienė 2004 m. Klaipėdos universitete – antrosios pakopos specialiąsias profesines studijas pagal edukologijos studijų krypties dalyko didaktikos specializuotą anglų kalbos pradinėje mokykloje studijų programą; Violeta Zėringienė 2007 m. Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institute– persikvalifikavimo į specialiuosius pedagogus studijas.  Direktorės pavaduotoja ugdymui Danguolė Alčauskienė – Klaipėdos universiteto Religinio ugdymo magistrantė.  Pagausėjo per tą dešimtmetį ir mūsų šeimos. Mokytojos Dainoros šeimoje gimė sūnūs Adomas ir Kristijonas bei dukra Barbora, pavaduotojos Danguolės šeimoje – dvynukai Viltė ir Gytis, bibliotekininkė Virginija susilaukė sūnaus Igno, o specialioji pedagogė Violeta – Pauliaus.

Stipriai išaugo mokyklos materialinė bazė.  2000 metų rudenį radome tik gražiai renovuotą pastatą, apstatytą moderniais  mokykliniais baldais. Visa kita reikėjo susikurti patiems. Pirmaisiais metais teko skolintis iš kitų mokyklų vos ne visus vadovėlius. Šiandien mokykla aprūpinta šiuolaikinėmis techninėmis priemonėmis,  klasių ugdymo aplinka džiaugiasi kiekvienas mokyklos svečias. Mokykloje dažnai vyksta rajono pradinių klasių mokytojų  ir mokinių renginiai.

Baigiantis pirmajam mokyklos veiklos dešimtmečiui, Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu, nuo 2009 m. rugsėjo 1-osios dalinai pasikeitė ir pats mokyklos statusas: mokykla beturi tik vieną steigėją – Plungės rajono savivaldybę; pakeistas jos pavadinimas – iš jo išimtas žodis „katalikiškoji; įsteigtas mokyklos „Saulės“ pradinio ugdymo skyrius.  Pedagogų gretas papildė mokytojos Jadvyga Domarkienė, Vilma Igarienė, Laima Žilinskienė, Jūratė Barkauskienė, Virgina Beniušienė, Rima Duoblienė, Elena Kazlauskienė, Danutė Viskontienė. Taigi, kartu su antruoju dešimtmečiu pradedame ir naują veiklos etapą.

Bendruomenė susiformuoja ne iš karto, tam reikalingas ilgas procesas: patirtis, susiklausymas, bendradarbiavimas, kolegiškas džiaugsmas ir šeimyniškas gyvybiškumas, tolerantiški tarpusavio santykiai ir darbštumas, noras padėti vieni kitiems.

Palaimink, Viešpatie, mūsų žingsnius į tolimesnius metus ir dešimtmečius. Būk su mumis. Būk mumyse, kad švarūs liktume. Būk virš mūsų, kad kiltume aukštyn. Tarp mūsų būk, kad atsiremt galėtume. Būk prieky mūsų, kad eitume paskui Tave. Už mūsų būk tam, kad galėtume sustoti. Tėve, laikyk savo rankoje mūsų širdis.

Nuo Kovo 11—osios, kaip atskaitos taško, pradedame skaičiuoti naujo mokyklos dešimtmečio dienas ir metus.

2010 m. pavasarį mokykla išleido vienuoliktąją laidą – mokyklą baigė 45 ketvirtokai: Kristijonas Barauskas, Gabrielė Buivydaitė, Aleksas Bumblys, Samanta Bričkutė, Matas Daukantas, Edvinas Daumantas, Vilius Gerutis, Mantas Girčys, Karolis Leistrumas, Eidanas Kazimieraitis, Antanas Kupetis, Olivija Jegorovaitė, Laurynas Pakštys, Deividas Petrutis, Vilius Repšys, Mindaugas Slonkus, Živilė Smulkytė, Mantas Šleinys, Urtė Tamošauskaitė, Akvilė Valančauskaitė, Paula Jankauskaitė, Gintarė Armalytė, Monika Burškytė, Antanas Drungilas, Gabrielė Gatulytė, Vitalijus Gricius, Dovydas Jurkus, Diana Juškaitė, Algis Kazlauskas, Remigijus Lukas, Vilius Lukošius, Indrė Maksimovaitė, Arūnė Mitkutė, Mindaugas Narkus, Augustė Norvaišaitė, Gintarė Petreikytė, Karolis Raudys, Mantas Ringys, Eimantas Rusys, Kęstutis Stončius, Žygimantas Sukovatij, Donatas Šakinis, Elija Širvinskaitė, Aušrinė Tilvikaitė, Agnė Zėringytė. Mažuosius absolventus išugdė mokytojos Vanda Rubinienė ir Vida Januškienė.

 „Saulės“ pradinio ugdymo skyriuje pradinio ugdymo programą baigė 35 ketvirtokai: Lina Alšauskaitė, Martynas Augustinas, Greta Baltikauskaitė, Sandra Bernotaitė, Ieva Gadeikytė, Gita Jonaitytė, Deividas Jonušas, Sandra Karečkaitė, Lukas Karlinski, Adolfas Kaveckas, Lina Lacite, Paulius Lankutis, Monika Mačiulskytė, Lukas Malakauskis, Ernesta Rubežiūtė, Gabrielius Sereckis, Indrė Stuopelytė, Ieva Vasiliauskaitė, Donatas Andruška, Emilija Armalytė, Laura Bagdonaitė, Ieva Čapaitė, Gabija Danieliūtė, Emilija Jokubauskytė, Tomas Jonelis, Edvinas Juodkus, Sigitas Juška, Mantvydas Kazbaraitis, Osvaldas Lučinskas, Mykolas Pronckus, Gabrielė Rubinaitė, Elijus Serepinas, Žygimantas Šidlauskas, Viktorija Venckutė, Lidija Žalimaitė. Ketvirtokus išleido mokytojos Virgina Beniušienė ir Rima Duoblienė.

ANTROJO DEŠIMTMEČIO KRONIKA

Mokyklos pavadinimas: Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinė mokykla.  Šios mokyklos skyrius – „Saulės“ pradinio ugdymo skyrius (adresas – Birutės g. 25 A, Plungė). 2010-2011 m. m. bazinėje mokykloje sukomplektuoti 7 komplektai: dvi pirmosios, dvi antrosios, viena trečioji ir dvi ketvirtosios klasės, „Saulės“ pradinio ugdymo skyriuje – 6 komplektai : viena pirmoji, viena antroji, dvi trečiosios ir dvi ketvirtosios klasės.

Naujai suformuluota Mokyklos vizija ir misija:

VIZIJA

Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinė mokykla – moderni, saugi, atvira, demokratiškais principais besivadovaujanti mokykla, puoselėjanti kultūrinį paveldą, teikianti pagrindus tolimesniam mokymuisi, efektyviai organizuojanti ugdymo procesą, mokanti gyventi kaitos sąlygomis.

MISIJA

Vykdyti ketverių metų pradinio ugdymo programą ir teikti pradinį išsilavinimą, sudaryti sąlygas atsiskleisti meniniams vaiko gebėjimams ir vertybinėms nuostatoms. Kompetentingi mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai bendradarbiaudami su mokiniu ir jo tėvais padeda pasiekti geriausių rezultatų. Mokykla atvira tėvams ir visuomenei.

Matematikos “Kengūros” konkurse 3 klasių mokiniai pateko į geriausiųjų mūsų rajone dešimtuką: III  vieta– Mariui Augustinui (mokytoja K. Riaukienė), IV vieta – Emilijai Jonauskaitei, VII vieta – Erikai Mikalauskaitei (mokytoja E.Kazlauskienė). Puikiai sekėsi ir ketvirtokei Amandai Saukaitei (mokytoja R.Dovidavičiūtė), kuri užėmė  VII vietą rajone.

Saukaitė  rajoninėje matematikos olimpiadoje užėmė I vietą. Mokytojos K. Riaukienės mokinė Guoda Pakalniškytė pelnė pirmas vietas piešinių konkursuose “Aš norėčiau, kad mano tėvai…” ir “Mes už laimingą vaikystę!” Tos pačios mokytojos dar du mokiniai – Adomas Gedvilas, Kamilė Tamošauskaitė –  tapo II – III vietų laimėtojais.

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo sky­rius ir Tel­šių miš­kų urė­di­ja or­ga­ni­za­vo ra­jo­no moks­lei­vių kalėdinių –naujametinių puokš­čių pa­ro­dą.Dar­niau­siu ko­lek­ty­vi­niu dar­bu pripažintas mūsų mokyklos 2 a kla­sės bend­ras dar­bas „Žie­mos pa­sa­ka“ (mo­ky­to­ja D. Gri­guo­lie­nė).

Rajoniniame tikybos žinių konkurse mūsų mokyklos komanda užėmė I vietą.

Muzikos mokytoja V. Taurinskienė paruošė 3 ir 4b klasių mokinius respublikiniam konkursui “Dainuojanti klasė” ir gavo sertifikatus.

Tarptautiniame  lietuvių kalbos internetiniame konkurse “Gintaro kelias”  puikiai pasirodė mokytojų L. Žilinskienės ir J. Barkauskienės ketvirtokai, kurie pasiekė labai aukštus rezultatus (S.Račkauskaitė – 94,42 taškai (18 vieta respublikoje iš 511, Lietuvoje aukščiausias rezultatas – 96,93 taškai), K. Juška – 91,47; (53 vieta respublikoje),  V.Beinoraitė – 87,98 taškai (113 vieta respublikoje).

Mokytojos L. Žilinskienės mokinė Aneta Pjankovaitė tapo laureate poezijos konkurse apie mišką ir respublikiniame rašinių konkurse “Kuriame pasaką”. J. Barkauskienės 4 b mokiniai gavo padėką už dalyvavimą piešinių konkurse, skirtame Sausio 13 – ai paminėti. 2010 – 2011 mokslo metais gautos padėkos už dalyvavimą respublikiniame konkurse “Idėjos padėjėjos”, respublikinėje akcijoje “Savaitėje be patyčių”, Lietuvos savanorių centro paramos akcijoje “Geros širdys – šiltos kojos”, respublikiniame konkurse “Rašau Lietuvos vardą”, už matematikos “Kengūros” konkurso organizavimą.

Birželio mėnesį direktorės pavaduotojai ugdymui Danguolei Alčauskienei suteikta trečioji vadybos kvalifikacinė kategorija.

Mokytojai Žanetai Ringienei gimė dukrytė.

Išleista dvyliktoji ketvirtokų laida – 36 absolventai: Viktorija Bekėžaitė, Sandra Berenytė, Žilvinas Bidva, Žygimantas Janavičius, Matas Jankus, Laima Jegorovaitė, Monika Kulikauskytė, Mantas Norvaišas, Deividas Miknius, Karolis Petrutis, Vytautas Riauka, Amanda Saukaitė, Andrius Saukalas, Augustė Šleiniūtė, Deividas Šniauka, Ernestas Untulis, Radvilė Vaškytė, Ignas Žilius, Greta Bružaitė, Dovydas Drungilas, Evelina Gestautaitė, Vytenis Janavičius, Monika Kaminskytė, Karolina Kubiliūtė, Greta Latakaitė, Laura Laukytė, Juozas Lekys, Tadas Lukošius, Ramunė Mickutė, Simas Pauliukevičius, Deimantė Pukelytė, Saulė Rudelytė, Džesika Urbietytė, Ugnė Vaičytė, Antanas Vaškys, Edgaras Riauba.

„Saulės“ pradinio ugdymo skyriuje pradinio ugdymo programą baigė 43 ketvirtokai: Nedas Augustinas, Vytautė Beinoraitė, Kasparas Butkus, Rokas Dambrauskas, Dovydas Gasauskas, Laurynas Gaudėšius, Martynas Gotautas, Laurynas Gricius, Karolis Juška, Gabrielius Leliuga, Edgaras Lesnickas, Modesta Petrauskaitė, Santa Petrauskaitė, Aneta Pjankovaitė, Salvija Račkauskaitė, Deividas Skuodas, Gabriela Stasytytė, Aurimas Stonkus, Gabrielė Stuopelytė, Adomas Šakinis, Oskaras Tinkutis, Algirdas Vainavičius, Gerda Bartkutė, Paulius Budrys, Jokūbas Gedminas, Haroldas Jakavičius, Vaidas Jankauskas, Živilė Jurjonaitė, Aurimas Kovas, Edvinas Leliuga, Rokas Lingevičius, Gabrielė Pigagaitė, Saulė Piktuižytė, Andrius Pilibavičius, Živilė Rimeikytė, Gabrielė Saudargaitė, Audrius Smulkys, Dovilė Stoncelytė, Kamilė Šeršenytė, Donatas Šlevinskas, Paulius Šneideris, Dovilė Vaškytė, Eimantas Žutautas.


Šią laidą išleido mokytojos Rita Dovidavičiūtė, Gina Urbonaitė, Laima Žilinskienė ir Jūratė Barkauskienė.

Paslaugos
Balsavimas
4.63/5
Parama
2 procentai mokesčio, kurie paskęstų bendrose biudžeto išlaidose, įtakoja pokyčius vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinės mokyklos gyvenime...