PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS


DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. KOVO 18 D. ĮSAKYMO NR. DE-283 „DĖL UGDYMO PLUNGĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMĄ IR KONSULTACIJŲ VYKDYMĄ ABITURIENTAMS MIŠRIU BŪDU“ PAKEITIMO

2021 m. kovo 23 d. Nr. DE-294

Plungė

   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9 papunkčiu ir atsižvelgdamas į 2021 m. kovo 18 d. pasitarimo „Dėl saugaus grįžimo į mokyklas modelio taikymo Plungės rajone“ protokolo Nr. LK-70 nutarimą:

   1. P a k e i č i u Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 18 d. įsakymą Nr. DE-283 „Dėl ugdymo Plungės švietimo įstaigose pagal pradinio ugdymo programą, neformaliojo švietimo programą ir konsultacijų vykdymą abiturientams mišriu būdu:

   1.1. 1.2. papunktį išdėstau taip:

   „1.2. neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus uždarose erdvėse vykdyti, kai dalyvauja ne daugiau kaip 5 vaikai ir užtikrinamas 30 m2 paslaugos teikimo plotas vienam vaikui, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas“;

   1.2. 1.3. papunktį išdėstau taip:

   „1.3. organizuoti konsultacijas ne daugiau kaip 5 vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas“;

   1.3. 2.1. papunktį išdėstau taip:

   „2.1. nustatyti, kad 51 procentas ir daugiau mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, tėvų ar įstatyminių atstovų turi sutikti, kad konkrečiai klasei būtų galima organizuoti kontaktinį ugdymą mokykloje, o nesutikusių tėvų mokiniams ugdymą organizuoti nuotoliniu būdu“.

   2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios įsakymo 3 punktą.

Administracijos direktorius                                                                           Mindaugas Kaunas


2021-04-09
Paslaugos
Balsavimas
4.63/5
Parama
2 procentai mokesčio, kurie paskęstų bendrose biudžeto išlaidose, įtakoja pokyčius vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinės mokyklos gyvenime...